Παράταση έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου έλαβε η διαδικασία των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»  Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν για να εκσυγχρονίσουν τις λειτουργίες τους, να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες τους και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας. Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, ενώ το πρόγραμμα επιδοτεί την επιλεγμένη λύση κατά 90% .

 

Η  A bit Of Greece είναι εγκεκριμένος προμηθευτής της δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού (Πρόγραμμα 1) και μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) η την δική σας ιστοσελίδα (web site).

 

Ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία MΜΕ”;
Το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης).
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).
 • Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (αφορά σε πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)

 

Ποιο είναι το ύψος και το ποσοστό της χρηματοδότησης;

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Εταιρίες από 0,01 έως 10 ΕΜΕ: 90.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 2.000€.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Εταιρίες από 10 έως 25 ΕΜΕ: 40.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 6.000€.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εταιρίες από 25 έως 40 ΕΜΕ: 30.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 12.000€.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Εταιρίες από 40 έως 250 ΕΜΕ: 20.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 20.000€.

Η χρηματοδότηση αφορά στο 90% της επένδυσης.

 

Ναι ενδιαφέρομαι! Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Αν χρειάζεστε κάποιες επιπλέον διευκρινίσεις  σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν θέλετε να προχωρήσετε με την αίτησή σας ή αν έχετε λάβει το Voucher του προγράμματος και σας ενδιαφέρει η υλοποίηση του, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε.

Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε τη παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

 
  Enter Captcha Here :